Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Knihovní řád

I.
Základní ustanovení
Čl.1 Právní zakotvení

• V souladu se statutem Městské knihovny schváleným usnesením č. Z02/6/27/167 ZaMě Mimoň dne 27.6.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydává Rada města Mimoně tento Knihovní řád knihovny (dále KŘ).
• Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

Čl.2 Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou „ základní“ ve smyslu § 9, 11, 12, 13 KZ.
Posláním knihovny je
• zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.
• poskytovat svým uživatelům absenčně a prezenčně půjčování knihovních jednotek, dále poskytuje uživatelům služby v návaznosti na knihovní fond. Veškerou svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.
• zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace a zajišťovat přístup k dalším informačním systémům.

Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby
1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby:
půjčování v budově knihovny – prezenční půjčování,
půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování,
b) meziknihovní služby:
meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,
c) informační služby:
poradenská služba (informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny)
lokačně-informační služba (zjišťování a informace o dostupnosti fondů)
přístup do bází dat lokálních i na síti,
přístup na internet,
konzultační služba,
d) propagační služby:
novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu,
vydávání seznamů větších celků knihovního fondu,
pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,
vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.,
pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele,
2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů.
4. Veškeré jiné finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

II.
Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.4 Registrace uživatele
• Uživatelem knihovny se stává fyzická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ( ověřené knihovníkem podle osobních dokladů) a podepsání „prohlášení“.
• Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
• Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.
• Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:
1. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb – knihovní zákon,
2. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů – autorský zákon.
• Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
1. základní identifikační údaje uživatele:
Příjmení, jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, rok narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů,
Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, což jsou informační služby
Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR 1x za rok.
Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil. Základním údajem, kterým knihovna identifikuje své uživatele, je jméno, příjmení a rok narození, resp. u zahraničních uživatelů jeho vykonstruovaná hodnota,
2. další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):
akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně),
3. základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele,
• Knihovna dále o uživateli vede:
1. údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) – např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, resp. studia, priority zájmů podle oborů apod.,
2. údaje služební: údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele,údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,
3. údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů..

Čl.5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
• Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
• Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
• Práva a povinnosti čtenáře zanikají:
a) odnětím průkazu čtenáře při nedodržení tohoto řádu nebo z jiných vážných důvodů
b) vrácením průkazu a všech výpůjček čtenářem
c) pokud si čtenář po dobu tří let nic nevypůjčí
• Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucí knihovny.

Čl.6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky
• Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.
• Uživatel je povinen:
1. před začátkem práce předložit službě platný čtenářský průkaz uživatele nebo platný OP
2. používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
• Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
• Uživatel může kopírovat na formátované diskety, zakoupení u pracovnice knihovny, informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu.
• Uživatel se nesmí:
1. žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě,
2. vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
• Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
• Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
• Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
• Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech). • Uživatel je povinen dodržovat Pravidla využívání a přístupu k internetu z počítačů MěK Mimoň, které jsou přílohou knihovního řádu

III.
Výpůjční řád
Čl.7 Rozhodnutí o půjčování

• Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.
• Čtenářské průkazy jsou platné v obou odděleních, ale osoby mladší 15 let si mohou půjčovat knihy z oddělení pro dospělé jen pro studijní účely
• Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
• Mimo budovu knihovny se půjčují dokumenty zastoupené v knihovním fondu větším počtem exemplářů (výpůjční exempláře).
• Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
1. jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
2. jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
3. jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
4. jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.
5. dokumenty označené jako prezenční fond.

Čl.8 Počet půjčených svazků
• Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 svazků, resp. položek, větší počet může být individuálně povolen pracovnicí knihovny

Čl.9 Postupy při půjčování
• Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.
• Vypůjčení dokumentů stvrzuje uživatel starší 15 let svým podpisem na potvrzení o výpůjčce.
• Uživatel může písemně (dopisem, elektronickou poštou, faxem) požádat o objednání až 3 svazků, resp. položek.
• Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Je-li po třech bezvýsledných objednávkách dokument nezvěstný, může uživatel požádat o jeho revizní zjištění.

Čl.10 Výpůjční lhůty
• Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u dokumentů zpravidla jeden měsíc, u knih zapůjčených MVS 3 týdny.
• Výpůjční lhůta může být prodloužena:
1. u výpůjček pro studijní účely se výpůjční lhůta (rezervace) může zpravidla prodlužovat, a to i opakovaně. Rezervaci však prodloužit nelze, pokud dokument žádá jiný uživatel a od vyřízení objednávky uplynulo alespoň 30 dní.
2. u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
• Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl.11 Vracení vypůjčeného dokumentu
• Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl.12 Ručení za vypůjčený dokument
• Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Čl.13 Obecná ustanovení o půjčování
• Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Čl.14 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu
• Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna ve výpůjčním protokolu evidovanou výpůjčku.
• Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.
• Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení poplatek za upomínku.
• Jestliže uživatel ani po III. doporučeném upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
• Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl.15 Meziknihovní služby
• Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb a metodických pokynů NK ČR.

IV.
Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl.16 Ztráty a náhrady
• Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
• O způsobu náhrady rozhoduje výhradně knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
• Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
• Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl.17 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
• Poplatek z prodlení:
a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den
b) I.upomínka je odeslána bezprostředně po uplynutí výpůjční lhůty, II.a III.upomínka následně vždy v rozmezí 14 dnů
c) od poplatků z prodlení je možné upustit v rámci meziknihovních služeb. Jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny
d) výše poplatků je stanovena v Ceníku placených služeb a poplatků knihovny ( viz. příloha)
• Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po třech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou

b) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
• Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl.18 Náhrada všeobecných škod
• Uživatel (instituce) je povinen (povinna) nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).
• Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,
c) požadovat finanční náhradu ve výši pořizovacích nákladů nové knihy.
• Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
• Při náhradě podle bodů a – c se vybírá manipulační poplatek dle platného ceníku za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za jeden dokument.
• Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V.
Závěrečná ustanovení
Čl.19 Výjimky z Knihovního řádu

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Čl.20 Doplňky Knihovního řádu
Nedílnou součástí KŘ je „Ceník“ a „Pravidla využívání a přístupu k internetu z počítačů Městské knihovny v Mimoni“

Čl.21 Účinnost Knihovního řádu
Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007
Výpůjční řád byl projednán a schválen usnesením Rady města č. R06/691 ze dne 6.12.2006

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
déšť 15 °C 10 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 22/9 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 23/11 °C
úterý 21. 5. polojasno 22/10 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie