Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

 Dle platného vládního nařízení jsou, mimo Městské knihovny, veškeré naše provozy uzavřeny.

Pronájem sálu DKR

Zde si můžete stáhnout žádost na pronájem Kulturního domu Ralsko v Mimoni.
Žádost o pronájem sálu DKR 2019-od 1.12.2018.pdf (191.49 kB)

 

Směrnice město Mimoň

Mírová 120, Mimoň, Mimoň III,  PSČ 471 24 , tel. 487805001, fax 487805044, podatelna@mestomimon.cz

SMĚRNICE RADY MĚSTA MIMOŇ 

č.       5/2018

Pronájem Domu kultury Ralsko

POČET STRAN : 4

PLATNOST OD:     01. 11. 2018

Dům kultury Ralsko je víceúčelové kulturní zařízení města Mimoň. Je určeno k pořádání kulturních, společenských a prodejních akcí. K tomu je využíváno promítací, zvukové a osvětlovací techniky a vybavení sálu s hostinským zařízením včetně vestibulu budovy. Jeho využití řídí odbor kultury MěÚ Mimoň.

1.    Kapacita

a) Přízemí - využití sálu ke kulturní a společenské akci – 190 osob

b) Balkon - využití ke kulturní a společenské akci – 105 osob

c) Plné využití kapacity nesmí překročit 295 osob (balkon + přízemí)

2. Povinnosti nájemce

 a) Při žádosti o pronájem

Nájemce nejpozději měsíc před termínem plánované akce písemně požádá odbor kultury o pronájem prostor Domu kultury Ralsko (vyplněný formulář - Žádost o pronájem DKR) a uvede:

 • druh akce
 • den a hodinu převzetí sálu a délku konání akce
 • odpovědného pracovníka + kontakt (tento musí být na akci po celou dobu přítomen)
 • v případě, že jde o akci, na kterou se vztahuje zákon č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím je povinen doložit splnění ustanovení tohoto zákona
 • způsob zajištění pořádkové služby
 • způsob zajištění požárního dozoru
 • způsob předání prostor nájemcem vlastníkovi objektu
 • specifikace požadovaných služeb
 • Nájemce je povinen předem akci dle jejího charakteru nahlásit všem dotčeným subjektům s autorskými právy: OSA, Intergram, Dilia apod.
 • Odbor kultury v žádosti stanoví den a hodinu předání sálu zpět pronajímateli

 

b) Záloha za pronájem

Nejpozději v den konání akce složí nájemce v pokladně Mimoňské komunální, a.s. zálohu ve výši 5000,- Kč (správci se prokáže dokladem). Po domluvě lze zálohu zaslat na bankovní účet města. Ve výjimečném případě lze zálohu složit přímo u správce DKR. Nezaplacení této zálohy je důvodem pro odmítnutí předání sálu a zrušení akce. Z této zálohy jsou hrazeny případné náklady škody vzniklé v souvislosti s pořádáním akce pronajímatelem. Od této zálohy lze dle charakteru akce na základě písemné dohody s vedoucím odboru kultury upustit. Současně s touto dohodou budou stanoveny podmínky pro organizační zajištění akce nájemcem. Po skončení akce a řádném předání pronajatých prostor správci je záloha, případně její zbytek vrácen zpět.

 

c) Při předání objektu

 • Správce předá objekt nájemci akce v předem dohodnutou hodinu. Nájemce je povinen si při převzetí objektu tento řádně prohlédnout a upozornit na případné zjevné závady na zařízení. Na pozdější reklamace již nebude brán zřetel.
 • Při vracení objektu správci je nájemce povinen předat svěřené prostory nepoškozené a čisté. V případě, že se zaváže zajistit si úklid svépomocí, předá správci objekt ve stavu, v jakém ho přebral (vč. odvezeného odpadu). Nájemce je povinen zajistit v případě nadměrného znečistění i úklid venkovních prostor v okolí DKR.
 • Pokud dojde k poškození a znečištění zařízení, včetně interiéru, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s uvedením do původního stavu.
 • K úhradě takto vniklých nákladů je využito složené zálohy. Pokud náklady přesáhnou poskytnutou zálohu, zavazuje se nájemce uhradit škody v plné výši.
 • O předání a převzetí objektu je učiněn stručný záznam. Předání objektu je možné provést následující den. Tato skutečnost je obsažena v předávacím protokolu.

 

d) Při jeho provozu

 • Nájemce je povinen mít zajištěnou a řádně označenou pořadatelskou službu
 • Nájemce je povinen zachovávat veškerá bezpečnostní opatření. Dále je povinen zachovávat maximální pořádek a dodržování hygienických a protipožárních předpisů včetně zákazu kouření.
 • Nájemce zabezpečí, že nikdo nevstoupí do prostor, které nepřevzal.
 • Nájemce je povinen dodržovat zákaz přibíjení (přišroubování…) výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech pronajatých prostorách. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení škody.
 • Nájemce je povinen zajistit u všech účastníků akce používání odpovídající obuvi, aby nedocházelo k poškozování parket.

3. Poplatky

Poplatky jsou stanovy v příloze č. 1 této směrnice.

 

5. Závěrečná ujednání

Tato směrnice nabývá platnosti dnem 01. 11. 2018 v souladu s usnesením Rady města Mimoň č. R18/919 ze dne 4. 12. 2018.

 Vydáním této směrnice se ruší směrnice č. 4/2018 ze dne 15. 10. 2018.

příloha:

Ceník:

 a)    Poplatky za pronájem

 • Za pronájem pro komerční účely je stanovena sazba 500,-Kč/hod. (vč. DPH) Platí pro časové období od předání sálu nájemci do doby ukončení akce. V částce není zahrnut úklid sálu.
 • Při pronájmu na společenskou akci jako ples, taneční zábava, koncert…, která je ukončena v nočních hodinách (po 24,00 hodině) a předpokládá se zde nutná příprava sálu s dostatečným časovým předstihem, je účtována paušální částka ve výši 4.500,-Kč (vč.DPH). Tato částka zahrnuje dobu od předání po zpětné převzetí sálu (maximálně po dobu 24 hodin). V částce je zahrnut úklid sálu.
 • Akce pořádané příspěvkovými organizacemi, neziskovými (spolky) organizacemi působícími na území města, bude účtována částka

300,-/hodina. V částce není zahrnut úklid.

 • při překročení dojednaného času předání sálu zpět pronajímateli, bude za dobu tohoto překročení účtováno 500,-Kč/hod.

b) Poplatky za poskytované služby

 • služby správce DK Ralsko: 250,- Kč / hod. (obsluha divadelních tahů, opony, základního osvětlení a ozvučení, pořadatelská služba apod.)
 • úklid: 500,- Kč

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 5. 2021
slabý déšť 14 °C 6 °C
středa 19. 5. slabý déšť 12/5 °C
čtvrtek 20. 5. slabý déšť 14/4 °C
pátek 21. 5. slabý déšť 15/3 °C

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svět loutek