Směrnice

město Mimoň

Mírová 120, Mimoň, Mimoň III,  PSČ 471 24 , tel. 487805001, fax 487805044, podatelna@mestomimon.cz

 SMĚRNICE RADY MĚSTA MIMOŇ 

č.       5/2018

Pronájem Domu kultury Ralsko

POČET STRAN : 4

 PLATNOST OD:     01. 11. 2018

Dům kultury Ralsko je víceúčelové kulturní zařízení města Mimoň. Je určeno k pořádání kulturních, společenských a prodejních akcí. K tomu je využíváno promítací, zvukové a osvětlovací techniky a vybavení sálu s hostinským zařízením včetně vestibulu budovy. Jeho využití řídí odbor kultury MěÚ Mimoň.

 1. 1.    Kapacita

 a) Přízemí - využití sálu ke kulturní a společenské akci – 190 osob

b) Balkon - využití ke kulturní a společenské akci – 105 osob

c) Plné využití kapacity nesmí překročit 295 osob (balkon + přízemí)

 2. Povinnosti nájemce

 a) Při žádosti o pronájem

Nájemce nejpozději měsíc před termínem plánované akce písemně požádá odbor kultury o pronájem prostor Domu kultury Ralsko (vyplněný formulář - Žádost o pronájem DKR) a uvede:

 • druh akce
 • den a hodinu převzetí sálu a délku konání akce
 • odpovědného pracovníka + kontakt (tento musí být na akci po celou dobu přítomen)
 • v případě, že jde o akci, na kterou se vztahuje zákon č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím je povinen doložit splnění ustanovení tohoto zákona
 • způsob zajištění pořádkové služby
 • způsob zajištění požárního dozoru
 • způsob předání prostor nájemcem vlastníkovi objektu
 • specifikace požadovaných služeb
 • Nájemce je povinen předem akci dle jejího charakteru nahlásit všem dotčeným subjektům s autorskými právy: OSA, Intergram, Dilia apod.
 • Odbor kultury v žádosti stanoví den a hodinu předání sálu zpět pronajímateli

 

b) Záloha za pronájem

Nejpozději v den konání akce složí nájemce v pokladně Mimoňské komunální, a.s. zálohu ve výši 5000,- Kč (správci se prokáže dokladem). Po domluvě lze zálohu zaslat na bankovní účet města. Ve výjimečném případě lze zálohu složit přímo u správce DKR. Nezaplacení této zálohy je důvodem pro odmítnutí předání sálu a zrušení akce. Z této zálohy jsou hrazeny případné náklady škody vzniklé v souvislosti s pořádáním akce pronajímatelem. Od této zálohy lze dle charakteru akce na základě písemné dohody s vedoucím odboru kultury upustit. Současně s touto dohodou budou stanoveny podmínky pro organizační zajištění akce nájemcem. Po skončení akce a řádném předání pronajatých prostor správci je záloha, případně její zbytek vrácen zpět.

 

c) Při předání objektu

 • Správce předá objekt nájemci akce v předem dohodnutou hodinu. Nájemce je povinen si při převzetí objektu tento řádně prohlédnout a upozornit na případné zjevné závady na zařízení. Na pozdější reklamace již nebude brán zřetel.
 • Při vracení objektu správci je nájemce povinen předat svěřené prostory nepoškozené a čisté. V případě, že se zaváže zajistit si úklid svépomocí, předá správci objekt ve stavu, v jakém ho přebral (vč. odvezeného odpadu). Nájemce je povinen zajistit v případě nadměrného znečistění i úklid venkovních prostor v okolí DKR.
 • Pokud dojde k poškození a znečištění zařízení, včetně interiéru, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s uvedením do původního stavu.
 • K úhradě takto vniklých nákladů je využito složené zálohy. Pokud náklady přesáhnou poskytnutou zálohu, zavazuje se nájemce uhradit škody v plné výši.
 • O předání a převzetí objektu je učiněn stručný záznam. Předání objektu je možné provést následující den. Tato skutečnost je obsažena v předávacím protokolu.

 

d) Při jeho provozu

 • Nájemce je povinen mít zajištěnou a řádně označenou pořadatelskou službu
 • Nájemce je povinen zachovávat veškerá bezpečnostní opatření. Dále je povinen zachovávat maximální pořádek a dodržování hygienických a protipožárních předpisů včetně zákazu kouření.
 • Nájemce zabezpečí, že nikdo nevstoupí do prostor, které nepřevzal.
 • Nájemce je povinen dodržovat zákaz přibíjení (přišroubování…) výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech pronajatých prostorách. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení škody.
 • Nájemce je povinen zajistit u všech účastníků akce používání odpovídající obuvi, aby nedocházelo k poškozování parket.

 3. Poplatky

Poplatky jsou stanovy v příloze č. 1 této směrnice.

 

5. Závěrečná ujednání

 Tato směrnice nabývá platnosti dnem 01. 11. 2018 v souladu s usnesením Rady města Mimoň č. R18/919 ze dne 4. 12. 2018.

 Vydáním této směrnice se ruší směrnice č. 4/2018 ze dne 15. 10. 2018.

 příloha:

Ceník:

 a)    Poplatky za pronájem

 • Za pronájem pro komerční účely je stanovena sazba 500,-Kč/hod. (vč. DPH) Platí pro časové období od předání sálu nájemci do doby ukončení akce. V částce není zahrnut úklid sálu.
 • Při pronájmu na společenskou akci jako ples, taneční zábava, koncert…, která je ukončena v nočních hodinách (po 24,00 hodině) a předpokládá se zde nutná příprava sálu s dostatečným časovým předstihem, je účtována paušální částka ve výši 4.500,-Kč (vč.DPH). Tato částka zahrnuje dobu od předání po zpětné převzetí sálu (maximálně po dobu 24 hodin). V částce je zahrnut úklid sálu.
 • Akce pořádané příspěvkovými organizacemi, neziskovými (spolky) organizacemi působícími na území města, bude účtována částka

300,-/hodina. V částce není zahrnut úklid.

 • při překročení dojednaného času předání sálu zpět pronajímateli, bude za dobu tohoto překročení účtováno 500,-Kč/hod.

 b) Poplatky za poskytované služby

 • služby správce DK Ralsko: 250,- Kč / hod. (obsluha divadelních tahů, opony, základního osvětlení a ozvučení, pořadatelská služba apod.)
 • úklid: 500,- Kč

 

ZŮSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Přihlas se do našeho newsletteru a budeme ti zasílat novinky přímo na e-mail.
Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.